• Dražobný poriadok

    Článok I. Základné ustanovenie 1.Tento Dražobný poriadok upravuje výkon dražieb realizovaných spoločnosťou GEOLAND, s.r.o. v zmysle ustanovení zákona č. 527/ 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) 2.Dražbu vykonáva dražobník GEOLAND, s.r.o. na základe návrhu navrhovateľa tak, aby zodpovedala právnym predpisom platným na území SR, ustanoveniam zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby a  v súlade s týmto dražobným poriadkom. 3.Dražbu navrhuje osoba (právnická alebo fyzická), ktorá môže byť vlastníkom predmetu dražby, záložným veriteľom alebo iná osoba

    [čítať ďalej...]
  • Dobrovoľné dražby

    Všeobecne o dobrovoľných dražbách Dobrovoľná dražba predstavuje rýchly, efektívny spôsob speňaženia majetku za najvyššiu ponúknutú cenu. Zmena vlastníka majetku nastáva okamihom udelenia príklepu počas dražby. Dobrovoľné dražby sa realizujú na návrh vlastníka predmetu kúpy, alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka (napr. záložný veriteľ). Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo. Na vykonanie dobrovoľnej dražby sú potrebné nasledovné kroky:

    [čítať ďalej...]