• Dobrovoľné dražby

    Všeobecne o dobrovoľných dražbách Dobrovoľná dražba predstavuje rýchly, efektívny spôsob speňaženia majetku za najvyššiu ponúknutú cenu. Zmena vlastníka majetku nastáva okamihom udelenia príklepu počas dražby. Dobrovoľné dražby sa realizujú na návrh vlastníka predmetu kúpy, alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka (napr. záložný veriteľ). Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo. Na vykonanie dobrovoľnej dražby sú potrebné nasledovné kroky:

    [čítať ďalej...]