Dobrovoľné dražby

Všeobecne o dobrovoľných dražbách

Dobrovoľná dražba predstavuje rýchly, efektívny spôsob speňaženia majetku za najvyššiu ponúknutú cenu. Zmena vlastníka majetku nastáva okamihom udelenia príklepu počas dražby.

Dobrovoľné dražby sa realizujú na návrh vlastníka predmetu kúpy, alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka (napr. záložný veriteľ). Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo.

Na vykonanie dobrovoľnej dražby sú potrebné nasledovné kroky:

 • Navrhovateľ dražby (vlastník predmetu dražby alebo záložný veriteľ) navrhne vykonanie dražby. Vzor návrhu nájdete tu. K návrhu priloží:
 • písomné vyhlásenie, že predmet je možné dražiť
 • písomné vyhlásenie navrhovateľa o pravosti sume a splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva (pokiaľ nie je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby)
 • u vlastníkov predmetu dražby listiny osvedčujúce vlastnícke právo k majetku, ktorý chcete vydražiť(napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, technický preukaz, plnomocenstvo a pod.)
 • pri dražbe nehnuteľnosti list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace;
 • súhlas záložného veriteľa s podaním návrhu na vykonanie dražby, ak navrhujete vydražiť majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo;
 • označenie osôb, ktoré majú záložné alebo iné právo k predmetu dražby zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv alebo v inej osobitnej evidencii.
 • Záložnú zmluvu (záložný veriteľ).
 • Uzavretie písomnej zmluvy o vykonaní dražby medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom GEOLAND, s.r.o. Zmluva musí obsahovať:
 • označenie navrhovateľa dražby, dražobníka, predmetu dražby, najnižšie podanie, predpokladané náklady dražby a výšku odmeny dražobníka.
 • prílohu zmluvy tvorí písomné vyhlásenie navrhovateľa, že predmet dražby je možné dražiť.
 • Ohodnotenie predmetu dražby. V zákonom stanovených prípadoch je potrebné predmet dražby oceniť.
 • V prípade, ak nemáte predmet dražby ocenený vlastným znaleckým posudkom, ktorý by v deň konania dražby nebol starší ako 6 mesiacov, naša spoločnosť zabezpečí jeho vyhotovenie prostredníctvom s nami spolupracujúcich znalcov z príslušného odboru)
 • Vyhlásenie konania dražby „Oznámenie o dražbe“ s predpísanými náležitosťami (§17,odst.1 ZoDD)
 • Uverejnenie oznámenia o dražbe v registri dražieb (najmenej 15 dní pred začatím dražby, v prípade nehnuteľnosti, podniku, alebo ak najnižšie podanie presiahne 16597 € najmenej 30 dní pred konaním dražby.
 • Obhliadka nehnuteľnosti (minimálne v dvoch termínoch musí byť umožnená účastníkom dražby) Priebeh dražby (v prípade nehnuteľnosti musí byť osvedčený notárskou zápisnicou)
 • Celý proces dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti sa môže uskutočniť v lehota 8 – 10 týždňov.