Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby

NÁVRH NA VYKONANIE DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

podľa podmienok ustanovených zákonom č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách, a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dražbách“)

I.

Navrhovateľ dražby:

Obchodné meno (meno, priezvisko, titul) :

Sídlo (miesto podnikania) :

právna forma :

IČO (rodné číslo) :

DIČ :

Zápis v registri:

Zastúpený:

(ďalej len „navrhovateľ dražby“ alebo „záložný veriteľ“)

II.

Dražobník :

obchodné meno :

GEOLAND, s.r.o.

sídlo :

SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO

31 580 742

Zápis v OR:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro vložka č.1035/S

bankové spojenie :

5321982001/5600

(ďalej len „dražobník“)

III.

Dlžník :

Obchodné meno/meno a priezvisko:

Sídlo/bydlisko:

IČO/ r.č.

Zápis v Obchodnom registri:

IV.

 

Navrhovateľ dražby ako záložný veriteľ týmto navrhuje dražobníkovi vykonanie dobrovoľnej dražby za podmienok ustanovených zákonom č. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o dražbách“) a ustanovení Zmluvy o vykonaní dražby.

V.

Identifikácia predmetu dražby a pohľadávky zabezpečenej záložným právom, pre uspokojenie ktorej sa navrhuje dobrovoľná dražba

1) Navrhovateľ dražby záväzne vyhlasuje, že ako záložný veriteľ má platne zriadené záložné právo na nižšie uvedené nehnuteľnosti, ktoré je možné podľa § 7 odst.2 Zákona o dražbách dražiť v dobrovoľnej dražbe.

Číslo LV

Katastrálne územie

Obec

Okres

Katastrálny úrad

Správa katastra

Pozemky

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera

Číslo LV

Spoluvlastnícky podiel k pozemku

Stavby

Byty a nebytové priestory

Súp.č.stavby

Post.na parc.č.

Výmera pozemku

Druh stavby

Druh pozemku

Adresa

Vchod

Podlažie

Byt.č.

Počet izieb

Spoluvlastnícky podiel na spol.častiach a spol.zariadeniach domu

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve dlžníka a záložcu :

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctne dlžníka a záložcu:

Výška spoluvlastníckeho podielu dlžníka je:

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve manželov:

 

(ďalej v texte len „predmet dražby“)

Ohodnotenie predmetu dražby :

Dňa :

Vo výške :

Znalcom (v odbore stavebníctva – ceny a odhady nehnuteľností) :

 

2) Dôvodom, pre ktorý navrhovateľ dražby predkladá dražobníkovi tento návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby, je uspokojenie splatnej pohľadávky navrhovateľa dražby, ktorá je zabezpečená záložným právom zriadeným na predmete dražby ,a to predajom predmetu dražby na dobrovoľnej dražbe organizovanej dražobníkom.

3) Pohľadávka navrhovateľa dražby, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva vznikla navrhovateľovi na základe nasledovných skutočností:

Právny titul vzniku

pohľadávky navrhovateľa

Veriteľ z právneho titulu

Poznámky

4) Záložné právo k predmetu dražby zabezpečujúce hore uvedenú pohľadávku vzniklo na základe nasledovných právnych skutočností:

Identifikácia Zmluvy č.

o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

Zmluva

5) Ak je spoluvlastnícky podiel- Navrhovateľ dražby vyhlasuje, že spoluvlastníkom predmetu dražby ako aj oprávneným z predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva na predmete dražby je nasledovný subjekt:

Obch.meno/meno a priezvisko

IČO/r.č.

Sídlo/bydlisko

Veľkosť podielu

Navrhovateľ označuje osoby so záložným právom k predmetu dobrovoľnej dražby, zapísané v katastri nehnuteľností, alebo v inej evidencii, osoby so zákonným záložným právom k premetu dražby, osoby, ktorým vzniklo záložné právo odovzdaním, alebo osoby, pre ktoré je záložné právo zapísané v listine osvedčujúcej vlastnícke právo k premetu dražby, ktoré je nevyhnutné na nakladanie s touto vecou.

Obch.meno/meno a priezvisko

IČO/ r.č.

DIČ

Sídlo/bydlisko

6) Navrhovateľ dražby navrhuje vykonanie dobrovoľnej dražby na predmet dražby v súlade s ustanoveniami Zákona o dražbách pre nasledovnú pohľadávku voči dlžníkovi:

Právny titul pohľadávky

Dátum splatnosti pohľadávky

Výška pohľadávky ku dňu podania návrhu

– z toho výška istiny

– z toho výška príslušenstva

Iné (poznámky)

7) Navrhovateľ dražby záväzne vyhlasuje, že pohľadávka záložného veriteľa voči dlžníkovi identifikovaná v bode 6) tohto článku návrhu je pravá a dlžník ju ku dňu spísania tohto návrhu navrhovateľovi včas a riadne neuhradil.

 

 

 

VI.

 

Vyhlásenie navrhovateľa dražby

1) Navrhovateľ dražby vyhlasuje, že nie sú mu známe žiadne skutočnosti, pre existenciu ktorých by nebolo možné dražiť a všetky údaje, ktoré uviedol dražobníkovi v tomto návrhu sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti.

2) Navrhovateľ dražby vyhlasuje, že hore uvedený predmet dražby je v zmysle Zákona o dražbách spôsobilým predmetom dražby.

3) Na predmete dražby nemajú žiadne osoby spoluvlastnícke podiely.

4) Na predmete dražby nemajú žiadne osoby predkupné alebo záložné právo s výnimkou označených osôb v tomto návrhu v bode 5) čl.V.

5) pohľadávka pre ktorú sa vykonalo záložné právo a navrhol výkon dobro voľnej dražby je pravá a je vo výške uvedenej v bode 6) č. V. tohto návrhu a je splatná.

V………………………… dňa: …………………………….

Navrhovateľ dražby :…………………………….

Zoznam príloh :

· Výpis z obchodného registra záložného veriteľa

· Výpis z katastra nehnuteľností (LV) pre právne účely, nie starší ako 3 mesiace

Listiny preukazujúce záložné právo k predmetu dražby(zmluva o úvere a zál.práve)

Znalecký posudok