1-izbový byt v obci Hodruša-Hámre – upustenie od dražby.

Dražobník: GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 580742

Navrhovateľ dražby :  Spoločenstvo vlastníkov bytov  a nebytových priestorov Star-NOV, Hodruša-Hámre č.d. 213, 966 03 Hodruša-Hámre, IČO: 37999150

Miesto konania dražby :   Notársky úrad Nová Baňa, Mgr.Andrea Galetová, Bernolákova č.5, 968 01 Nová Baňa  

Dátum konania dražby :   15. 06. 2021

Čas konania dražby: 10:00  hod. (účastníci min. 30 min. pred otvorením dražby)

Dražba:  prvé kolo

Predmet dražby :

Súbor nehnuteľností vedených  na LV  č. 1720 vedenom pre katastrálne územie Dolné Hámre, Obec Hodruša -Hámre,  Okres Žarnovica, ako

Byt.č.: 12 nadz.podlažie: 2,poschodiev bytovom dome  súp.č. 213 na ulici: Dolné Hámre   číslo vchodu 213
v obci:
Hodruša-Hámre
mestskej časti: okrese:Žarnovica Katastrálnom území: Dolné Hámre v  podiele: 1/1
spoluvl. podielu na spoloč. častiach, zariadeniach domu o veľkosti 3030/71365  

      

parc. č.: C-KN       druh pozemku:        o výmere:            v podiele:        
38/7 38/11 Zastavaná plocha a nádvorie Zastavaná plocha a nádvorie 376 m2 482 m2 3030/71365 3030/71365

Opis predmetu dražby   :  

Jednoizbový  byt v obci Hodruša- Hámre na III.NP BD č.súp. 231 je situovaný v centre obce v blízkosti Obecného úradu. Nehnuteľnosť je napojená na všetky inžinierske siete. Vykurovanie objektu je riešené individuálne, prevažne plynovými gamatkami. Bytový dom je 4-podlažný objekt s jedným hlavným vchodom. V BD  je spolu 24 bytových jednotiek. Prístup k nehnuteľnosti je po miestnej komunikácii.  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1954. Je bez výraznej rekonštrukcie, lokálne opravovaná strecha, krytina,okná na BD. Okná na schodisku  sú menené v roku 2015 . Vchodové dvere sú plastové s automatickým vrátnikom. Objekt nie zateplený.

Byt je prázdny, odpojený od elektrickej energie.  Byt je vo veľmi zlom technickom stave, v pôvodnom prevedení s patričným opotrebovaním, resp.poškodením.  Okná na byte sú pôvodné  drevené  dvojité.  Vnútorné omietky stien a stropov  sú cementové stierky. Podlahy sú PVC podlahovina  na cementovom potere.  Plyn bol do bytu privedený dodatočne pri plynofikácii bytového domu.

Kuchyňa je v dĺžke 1,8 m bez zabudovaných spotrebičov, dres smaltovaný.  Korpus linky je z DT dosiek. V kúpeľni je keramické umývadlo a sprcha bez obmurovaného sprchového kúta, resp. plastovej vaničky.  Nad umývadlom je elektrický bojler, rok 2018. Obklad stien je keramický, dlažba keramická. Presvetlenie kúpeľne je sklobetónom. Samostatne je riešené WC kombi. Interiérové dvere sú pôvodné, fóliované v oceľových zárubniach. Vykurovanie je plynovými gamatkami 2 ks. V byte je nutná okamžitá rekonštrukcia. K bytu neprináleží žiadna pivnica.

Opis stavu predmetu dražby:

Byt je prázdny, odpojený od elektrickej energie.  Byt je v zlom technickom stave, je nutná rekonštrukcia.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výmer Podlahová plocha (m2)
Vstupné zádverie 3,24
Kuchyňa   8,79
Izba   14,79
Kúpeľňa  1,60
WC 1,17
Vypočítaná podlahová plocha 29,59

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby : LV č. 1720

Časť „ C“  Ťarchy:

      -Záložné právo k bytu č.12 podľa§15 Zák.č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov-V299/07-Pvz 48/07;

Exekučné a ostatné záložné práva zapísané v prospech:

Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka č.60, JUDr. Rudolf Krutý , súdny exekútor, EX 13209/14 zriadením exekučného záložného práva na byt.č.12 na 2.posch. v bytovom dome č.213 postavenom na CKN parc.č.38/7 a k bytu prislúchajúci podiel vo výške 3030/71365 na spoločných  častiach a zariadeniach domu a k pozemku-CKN parc.č.38/7,38/11, zo dňa 16.02.2015-Z265/15-VZ 133/15

Poznámka:

– Oznámenie o začatí výkonu záložného práva pre záložného veriteľa  D3/2020: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov  Star-NOV  so sídlom Hodruša-Hámre č.d. 213,96603 Hodruša-Hámre , IČO: 37999150, ktorý realizuje záložné právo dražbou podľa Zák. č.527/2002 o dobrovoľných dražbách.

Najnižšie podanie :                           10.000,00  €                             
Minimálne prihodenie :                                200,00                                

Dražobná zábezpeka     :                                  2.500,00  €

Obhliadka predmetu dražby :     17. 05. 2021  o  14,00  hod.
                02. 06. 2021   o 15,00   hod.

Organizačné pokyny : Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej deň vopred, na  tel. č. :  0948 530 340 . V zmysle § 12 ods.2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kuchyňa -linka
Kuchyňa – detail na okno a gamatky
Izba
Izba