Byt v Kremnici jednoizbový – VYDRAŽENÉ !

GEOLAND s.r.o.  ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

z v e r e j ň u j e  v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie o dražbe :

Nehnuteľnosť v  katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica ,Okres Žiar nad Hronom zapísanú na LV č. 2648 ako

–  byt. č. 1  vo  vchode č. 25  na prízemí   bytového domu č.súp. 195  na ul.ČSA v Kremnici,

-podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s. 195 vo veľkosti 4105/35160,

-spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela CKN č.1028 o výmere 210 m2 na ktorej je dom č.súp.195 postavený vo veľkosti 4105/35160

Ohodnotenie predmetu dražby: 11.000,- €

Ohodnotenie predmetu dražby: 11.000,- €

Najnižšie podanie: 14.000,- €

Minimálne prihodenie: 200,- €

Dražobná zábezpeka: 3.000,- €

Miesto konania dražby :   Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,  Žiar nad Hronom

Dátum konania dražby :   18. 12. 2019

Čas konania dražby:          10:00  hod.

                                             (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:                                prvé kolo

Opis predmetu dražby   :  

Byt č.1  v obytnom dome súp.č. 195 na Ul. ČSA v Kremnici je jednoizbový a nachádza sa na prízemí v krajnej  sekcii. Vstup je zo spoločných priestorov do predsiene, z ktorej je vstup do izby s kuchynským kútom a spoločného sociálneho zariadenia. K bytu patrí aj pivnica, ktorá je umiestnená v suteréne. Vypočítaná  podlahová plocha je 41,06 m2.

Umiestnenie a dispozícia bytového domu:

Bytový dom súp.č. 195 na parc.č.1028 k.ú.Kremnica sa nachádza na Ul.ČSA  v meste Kremnica. Situovaný   je  východne od centra mesta , prístupný je autom z obchodného centra  mesta smerom na  železničnú stanicu, pešou chôdzou chodníkom, ktorý vedie medzi domami. Prístup do domu je z miestnej komunikácie a autom z hlavnej cesty smerom na Nevoľné .Bytový dom sa nachádza v zástavbe rodinných domov a bytových domov rovnakého typu, ktoré  patria medzi dobré lokality na bývanie v meste. Objekt je obdĺžnikový, má suterén, prízemie a jedno poschodie, jeden vchod so schodiskom pre osem bytov. V suteréne sa nachádzajú pivnice k bytom.

Stavebnotechnický popis bytové domu: Bytový dom  bol postavený v roku 1936 a počas svojej existencie bol udržiavaný. Nosný systém tvorí konštrukčná sústava tvorená pozdĺžnym systémom ako dvojtrakt. Objekt je založený na betónových základoch. Suterén je vyhotovený z opracovaného kameňa, vrchná stavba je murovaná z tehál hr.50 cm, priečky sú hr.30 cm, strop tvorený stropnými prefabrikátmi hr.250 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 850 mm, schodisko železobetónové, schodnicové, dvojramenné s povrchom z cementového poteru, do suterénu jednoramenné. Strecha je sedlová, krov je s ležatou stolicou. Krytina je z betónovej tašky BRAMAC realizovaná v roku 2006. Vonkajšia úprava je z vápennej omietky. Vnútorná úprava povrchov  je z vápennej štukovej omietky. Elektroinštalácia je vedená v Al kábloch , hlavný rozvádzač sa nachádza v spoločných priestoroch. Dom má hromozvod. Vykurovanie bytov je samostatné pre každý byt. Zvody kanalizácie sú z PVC, rozvody studenej vody vedené v oceľových bezošvých trubkách. Vstupné dvere sú drevené.

Opis stavu predmetu dražby:

Byt  vyžaduje rekonštrukciu povrchov, inštalácií, otvorov a modernizáciu vybavenia. Vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené z vápennej o omietky. Podlaha je z krytiny PVC. Okná sú drevené s ostením, vstupné dvere drevené, do sociálneho zariadenie posuvné plastové. Elektroinštalácia je svetelná. Teplá voda je získavaná z elektrického zásobníka TÚV. Voda je vedená v oceľových trubkách, kanalizačný zvod je plastový. Vykurovanie je zabezpečené pieckou na tuhé palivo. Kuchynský kút je oddelený drevenou konštrukciou s pultom.

V kuchynskom kúte sa nachádza kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom  a obyčajnou batériou, osadený elektrický sporák so sklokeramickou doskou.

V sociálnom zariadení je stienkou oddelený sprchový kút,(chýba umývadlo), záchodová misa.Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výmer Podlahová plocha (m2)
Izba 19,78
Kuchynský kút   8,52
Sociálne zariadenie   5,67
Predsieň   2,69
Výmera bytu bez pivnice 36,66
Pivnica   4,40
Vypočítaná podlahová plocha 41,06

Obhliadka predmetu dražby: 09.12.2019 o 14,00 hod.

10.12.2019 o 15,00 hod.

                                        

.