2 izbový byt v Žiari nad Hronom – VYDRAŽENÉ !

 DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA Č. DD201802

Dražobník :   GEOLAND s.r.o,   SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742

Navrhovateľ dražby : Bytové spoločenstvo domu  č. 330, Ul. Dukelských hrdinov 2, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 37823353

Miesto konania dražby :   Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,   965 01   Žiar nad Hronom

Dátum konania dražby :  06. 09. 2018

Čas konania dražby:        11:30  hod.   (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:   prvá

Predmet dražby:  Súbor nehnuteľností vedených  na LV  č. 2874 vedenom pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom,  Okres Žiar nad Hronom, ako

Byt.č.: nadz.podlažie: v bytovom dome  súp.č.: na ulici: číslo vchodu:
7 prízemie 330 Dukelských hrdinov 4
v meste/obci: mestskej časti: okrese: Katastrálnom území: v  podiele:
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 1/1
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu  vo veľkosti:  

5670/106224

ako aj

 parc. č.: C-KN       druh pozemku:        o výmere:            v podiele:        
404 Zastavané plochy a nádvoria 487 m2 5670/106224

Opis predmetu dražby   :  Nehnuteľnosť tvorí byt č.7 v obytnom dome súp.č. 330 na parcele č.404 na Ul.Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom. Byt je I. kategórie, t.j. byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom. Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa a splachovací záchod. Byt je dvojizbový s kuchyňou, predsieňou, kúpeľňou a WC.  K bytu patria aj dve pivnice nachádzajúce sa v suteréne obytného domu. Byt je situovaný na prízemí obytného domu.  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1954 a v roku 2014 bol kompletne zrekonštruovaný. Je nová strešná krytina, klampiarske konštrukcie, nové plastové okná aj v spoločných priestoroch, nové vstupné dvere, rekonštrukcia vykurovania, obytný dom je zateplený.

Byt je v pôvodnom stave bez vykonanej rekonštrukcie.  V byte je rozvod elektro, vody, kanalizácie a kúrenia. Kúpeľňové jadro je pôvodné, murované. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a splachovacie WC. V kuchyni je osadená kuchynská linka s plechovým drezom  a plynový sporák. Interiérové dvere sú hladké, plné alebo zasklené, okná sú plastové so žalúziami. Vnútorné omietky  sú hladké , keramické obklady stien sú v kúpeľni, pri sporáku a dreze, podlahy sú parketové v obytných miestnostiach, ostatné sú keramické a s povrchom PVC. Vykurovanie je ústredné cez rebrové radiátory s lokálnymi meračmi tepla.

Opis stavu predmetu dražby: Byt je v pôvodnom stave t.č. neužívaný .

PODLAHOVÁ PLOCHA

Výmera bytu bez pivnice:  50,86 m2 

Podlahová  plocha celkom   56,70 m2

Obhliadka predmetu dražby :     16. 08. 2018  o  13,00  hod.  a   22. 08. 2018   o 14,00   hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej deň vopred, na  tel. č. :  0948 530 340 .

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby : Na predmetnom liste vlastníctva je zapísané : C  Ťarchy:  -Záložné právo k bytu č.7 podľa Zák.č.182/93 Z.z.v prospech : Bytové spoločenstvo domu č.330, Žiar nad Hronom ;

Ohodnotenie predmetu dražby:     22 700,00  EUR

Najnižšie podanie :             25.000,00  €                             
Minimálne prihodenie :                 300,00 

Dražobná zábezpeka     :                        4.000,00 €

 

Účastník dražby: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky : 

  1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú. 5321982001 / 5600,  IBAN: SK22 5600 0000 0053 2198 2001, variabilný symbol : 201802, dražobná zábezpeka sa považuje za zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na účet dražobníka
  2. hotovosťou, do pokladne dražobníka
  3. formou bankovej záruky
  4. notárskou úschovou

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :

  1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, ak bola do otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka;
  2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky;
  3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky;
  4. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky :     Do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky   :                    Po skončení dražby bez zbytočného odkladu.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením :Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka, alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú.  5321982001 / 5600, IBAN : SK22 5600 0000 0053 2198 2001 s variabilným symbolom : 201802, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.  Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva dražby odovzdá predchádzajúci vlastník  bez zbytočných odkladov vydražiteľovi predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.  Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.Nebezpečenstvo za škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Štefan  Kutenič – notár , so sídlom SNP 147,  965 01 Žiar nad Hronom

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 a 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách :                                                                                      a/ v prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide  dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť, ktorej sa tento rozsudok týka.
b/ osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania
c/ účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú : navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
d/ ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu
e/ neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskorenia začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Žiari nad Hronom, dňa 16.07.2018