Predaj domu okres Žiar nad Hronom obec Jastrabá v dobrovoľnej dražbe

Dom č.s. 140 Jastrabá

 OPAKOVANÁ DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA  Č.  DD2018016

 

Dražobník:     GEOLAND s.r.o,   SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, Zlata Pračková, konateľka spoločnosti

Miesto konania dražby :      Notársky úrad  JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,  965 01   Žiar nad Hronom

Navrhovateľ dobrovoľnej dražby:  JUDr. Štefan Kutenič -notár a súdny komisár

Dátum konania dražby :     06.09.2018

Čas konania dražby:             10:00 hod.   (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:                                       7. kolo

Predmet dražby :

Nehnuteľnosť v  k.ú. Jastrabá, obec Jastrabá okres Žiar nad Hronom na LV č. 321

-rodinný dom č. súp. 140 postavený na parc.č. 140,

– parcela č.140 o výmere    352 m2 – zastavané plochy  a nádvoria,

– parcela č. 141 o výmere 1349 m2   – záhrady

v celom podiele.

Opis predmetu dražby   :

Nehnuteľnosť je situovaná v zástavbe staršej IBV. Je napojená na verejnú vodovodnú sieť,NN sieť vzdušnou prípojkou ( r. 1960) a NTL plyn ( rok 2000). Odkanalizovanie RD je do septika, rok 1960. Pozemok je čiastočne oplotený. Z titulu krivky terénu sú na pozemku oporné múriky. Prístup k domu je zabezpečený po miestnej komunikácii.Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1960 v rozsahu I.PP a I.NP. V roku 2010 bola realizovaná nadstavba obytného podkrovia ( bývalá povala ). V rokoch 2006 – 2010 bol objekt rekonštruovaný. V súčasnosti je objekt neobývaný.

Dispozícia objektu:

  1. podzemné podlažie – schodisko, letná kuchyňa, kotolňa

I.nadzemné podlažie  – vstupná chodba ( r. 2006), tri obytné izby, kuchyňa a sociálne zariadenie

Nadstavba, rok 2010 – kuchyňa s obývacou izbou, izba a sociálne zariadenie

Základy rodinného domu sú kamenné. Obvodové steny I.PP sú kamenné v skladobnej hrúbke do 650mm. Obvodové múry I.NP sú vymurované z pálenej tehly.  Nadstavba je vymurovaná z pórobetónových tvárnic, rok 2010. Stropné konštrukcie nad I.PP a I.NP sú železobetónové monolitické, pôvodný stav. Vnútorné priečky sú vymurované z pálenej tehly . Okná na dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plastové. Objekt je zateplený polystyrénom hr. 50mm po fasádne lepidlo. Finálna fasáda nie je dokončená. Konštrukcia krovu je sedlová, krytina je plechová. Vykurovanie objektu je centrálne teplovodné. Zdroj tepla je plynový kotol Protherm, rok 2000, alternatívne pec na pevné palivo. Ohrev TUV je bojlerom obojživelník. V rámci rekonštrukcie boli menené vnútorné rozvody vody, odpadu a elektroinštalácia na I.NP a v nadstavbe. Plyn je privedený na všetky podlažia.Vnútorné omietky sú nové VPC.

Vybavenie podlaží:

I.podzemné podlažie

Obvodové múry sú kamenné do 650mm. Stropná konštrukcia je železobetónový monolitický strop. Podlahy sú betónové, v letnej kuchyni je keramická dlažba, rok 2006. Vnútorné priečky sú murované z pálenej tehly. Okná sú pôvodné drevené dvojité. Interiérové dvere sú pôvodné drevené. V kuchyni je umývadlo. Vodoinštalácia a elektroinštalácia je v pôvodnom stave. Vykurovanie v tejto časti nie je. V kotolni je situovaný plynový kotol Protherm,rok 2000 a pec na pevné palivo. Bojler TUV je obojživelník.

I.nadzemné podlažie

Obvodové múry sú vymurované z pálenej tehly v skladobnej hrúbke do 450mm. Stropná konštrukcia je železobetónový monolitický strop. Vnútorné priečky sú murované z pálenej tehly. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, rok 2006. Interiérové dvere sú fóliované osadené v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú plastové. Vnútorné omietky sú VPC, nové rok 2006. Vnútorné inštalácie vody, odpadu a elektroinštalácia je po rekonštrukcii, rok 2006. Podlahy sú v prevažnej miere plávajúce laminátové, v jednej z izieb sú pôvodné drevené dosky. Vykurovanie je centrálne teplovodné, nové rozvody UK. Vykurovacie telesá sú v prevažnej miere nové Korado. Vstup do nadstavby je novým schodiskom. Kuchyňa bola v čase obhliadky zdemontovaná. V sociálnom zázemí je situovaná plastová vaňa, WC kombi a keramické umývadlo. Obklad stien je keramický do výšky 1,30m.

Nadstavba

Nadstavba je vymurovaná z pórobetónových tvárnic., rok 2010. Stropná konštrukcia je tvorená konštrukciou strechy. Šikminy stien sú obložené sadrokartónovým obkladom. Vnútorné priečky sú murované z pálenej tehly. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, rok 2010. Interiérové dvere sú fóliované osadené v oceľových zárubniach. Vnútorné omietky sú VPC. Vnútorné inštalácie vody, odpadu a elektroinštalácia je nová, rok 2010. Na podlažie je privedený plyn do kuchyne. Podlahy sú v prevažnej miere plávajúce laminátové, v sociálnom zázemí je dlažba. Vykurovanie je centrálne teplovodné, nové rozvody UK. Vykurovacie telesá sú nové Korado. Kuchyňa bola v čase obhliadky zdemontovaná. V sociálnom zázemí je situovaný vymurovaný sprchový kút, WC kombi a keramické umývadlo. Obklad stien je keramický do výšky 1,30m. V kúpeľni je elektrický bojler TUV.

Príslušenstvo domu  :

– sezónna kuchyňa  postavená v roku 1960. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, pričom na I.PP sú chlievy a na I.NP je situovaná sezónna kuchyňa s komorou.  Základy sú kamenné, nosné múry oboch podlaží sú vymurované z pálenej tehly . Konštrukcia krovu je sedlová, krytina je jednodrážková škridla. V objekte je len elektroinštalácia.

–  udiareň situovaná  na pozemku p. č. CKN 141 bola zrealizovaná v roku 2010. Jedná sa o drevostavbu s pultovou strechou s plechovou krytinou.

Opis stavu predmetu dražby:  Nehnuteľnosť je  v stave primeranom veku, t. č. neudržiavaná – nedokončená rekonštrukcia.

Obhliadka predmetu dražby :  16.8.2018 o 14,00  hod. a  22.8.2018 o 15,00 hod
Organizačné pokyny :     Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej deň vopred, na  tel. č. :  0948 530 340 . Je možné dohodnúť aj iný termín dražby.

 

Najnižšie podanie:                   33.500,00  €
Minimálne prihodenie :                300,00 €
Dražobná zábezpeka     :            5.000,00 €

 

 Účastník dražby: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :                                                                                                                                         

1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú. 5321982001 / 5600,  IBAN: SK22 5600 0000 0053 2198 2001, variabilný symbol : 2018015                                                                                                                                                      2. hotovosťou;                                                                                                                                                                                                        3. formou bankovej záruky                                                                                                                                                                                     4. notárskou úschovou;                                                                                                                                                                                5.úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.

Pozn. Iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :

  1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, ak bola do otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka;
  2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky k rukám dražobníka v  mieste jeho sídla alebo v mieste konania dražby;
  3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom;
  4. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky :     Do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky   :                    Po skončení dražby bez zbytočného odkladu.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením :

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením  bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú.  5321982001 / 5600, IBAN : SK22 5600 0000 0053 2198 2001 s variabilným symbolom : 2018015, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva dražby odovzdá predchádzajúci vlastník  bez zbytočných odkladov vydražiteľovi predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.  Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Nebezpečenstvo za škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Mgr. Mária  Kuteničová – notár , so sídlom SNP 147,  965 01 Žiar nad Hronom.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 a 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách :                                                                                     a/ v prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide  dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť, ktorej sa tento rozsudok  týka.                                                 b/ osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania                           c/ účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú : navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.                                                                                                                                                                                                                     d/ ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu;                                                                                                        e/ neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskorenia začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ak  aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Žiari nad Hronom, dňa 21.06.2018

 

kúpeľňa prízemie

kúpeľňa 1.NP

kuchyňa s obývačkou 1NP

1.izba 1 NP

2.izba 1.NP

kuchyňa s obývačkou s východom na terasu 1.NP

bojler podkrovie – sociálne zariadenie

sociálne zariadenie podkrovie

sociálne zariadenie -podkrovie

obývačka s kuchyňou -podrovie

izba podkrovie

komunikácia k domu

prístup do domu

dvorová časť s terasou

kotol na plynové  vykurovanie a bojler obojživelník podzemné podlažie

kotol na pevné palivo -podzemné podlažie

terasa a pohľad do dvora na údiareň

chodba 1 NP a schody do podkrovia