Dvojizbový byt v Kremnici – upustenie od dražby !

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY           Č. DD201703

 Dražobník :  GEOLAND  s.r.o, SNP 96,  965 01  Žiar nad Hronom

oznamuje, že z dôvodu uvedeného v § 19 ods.1 písmena k)  zákona č. 527/2002  Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

 upúšťa

od dobrovoľnej dražby č. DD201703  registrovanej v Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb pod sp. zn. č. 4721/2017, ktorá sa mala konať dňa 26.10.2017 o 11,30 hod. – Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,  965 01   Žiar nad Hronom.

 

 

Predmet dražby:  Súbor nehnuteľností  vedených    na LV  č. 1784  –  Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor,  ako

Byt.č.: nadz.podlažie: v bytovom dome  súp.č.: na ulici: číslo vchodu:
8 4.  poschodie 55 Dolná 33-A
v meste/obci: mestskej časti: okrese: Katastrálnom území: v  podiele:
Kremnica Žiar nad Hronom Kremnica 1/1
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu v celkovej výške:  

4949/159088

ako aj

spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku,   
CKN parc. č.:      druh pozemku:        o výmere:            v podiele:          
1521/3 Zastavané plochy a nádvoria 557 m2 4949/159088

 Opis predmetu dražby   :

Bytový  dom je situovaný v meste Kremnica  na Ul. Dolná. Objekt je  napojený na všetky inžinierske siete v okolí. Bytový dom je  päťpodlažný objekt panelovej sústavy  so štyrmi vchodmi od prístupovej komunikácie .  Spolu je v BD 32 bytových jednotiek.  V objekte je výťah. Na prízemí sú situované pivničné priestory a spoločné  zariadenia domu.  Prístup k domu je zabezpečený  po miestnej komunikácii.  Objekt bol daný do užívania v roku 1988. V roku 2014 bol objekt kompletne obnovený.  Strecha domu je plochá, krytina nová, rok 2014. Okná v bytoch sú plastové s izolačným dvojsklom.  Fasáda domu je zateplená a opatrená fasádnou omietkou na báze umelých látok. Vchodové dvere do domu sú  plastové. Zároveň sú po výmene okná v pivničných priestoroch.  Dom je vybavený rozvodom spoločnej televíznej antény, bleskozvodom a telefónnymi rozvodmi. Vykurovanie bytového domu je riešené z CZT.

Samotný bytový dom je výbornom stave. Historické centrum mesta je vzdialené od nehnuteľnosti do 10  minút cesty autom.

Popis bytu:

Ide o dvojizbový byt nachádzajúci sa na 4.poschodí s jednou loggiou vedľa kuchyne. Byt je v pôvodnom stave bez výraznej rekonštrukcie. K bytu prináleží pivničný priestor na I NP o plošnej výmere 1,5×1,2m.  Podlahy  v obytných miestnostiach, kuchyni a na chodbe sú PVC podlahovina. Bytové jadro je v pôvodnom stave – umakartové. Sanita je v pôvodnom stave, smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a samostatne riešené WC . Vnútorné inštalácie vody, odpadu a elektroinštalácia sú v pôvodnom stave. Vnútorné omietky sú VPC. Vchodové aj interiérové dvere sú pôvodné fóliované osadené v oceľových zárubniach. Kuchynská linka je nekompletná, zdemontovaná je časť linky a dvierka. V časti linky je osadený nerezový drez s odkvapkávačom na riad. Vedľa linky je elektrický sporák s elektrickou rúrou. Vykurovanie bytu je centrálne teplovodné vyregulované. Radiátory sú oceľové panelové.

 Opis stavu predmetu dražby : Byt je v pôvodnom stave, primeraný užívaniu.

PODLAHOVÁ PLOCHA:

Názov miestnosti a výmer Podlahová plocha (m2)
Vstupné zádverie  5,84
Izba I 13,54
Izba II 16,59
Kuchyňa 7,38
Kúpeľňa 3,23
WC 1,04
Pivnica 1,80
Vypočítaná podlahová plocha 49,42

Obhliadka predmetu dražby :      12. 10. 2017    o  14,00   hod. a 17. 10. 2017   o   14,00   hod.

Organizačné pokyny : Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej deň vopred, na  tel. č. :  0948 530 340 .

V zmysle § 12 ods.2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby : Na predmetnom liste vlastníctva je zapísané : C  Ťarchy:  -Záložné právo k bytu č.8 podľa § 15 Zák.č.182/93 Z.z. v prospech spoločenstva:  POD VETERNÍKOM, Ul. Dolná č.55/33 v Kremnici. – PVZ 79/99

Ohodnotenie predmetu dražby:

Číslo znaleckého posudku Meno  znalca Dátum vyhotovenia Všeobecná hodnota predmetu dražby
144/2017  Ing. Ľubica Marcibálová        10.8.2017  26 900,00  EUR
Najnižšie podanie :                          27.000,00 €                             
Minimálne prihodenie :                               300,00 

Dražobná zábezpeka     :                                5.000 ,00  €

Účastník dražby:

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky : 

  1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú. 5321982001 / 5600,  IBAN: SK22 5600 0000 0053 2198 2001, variabilný symbol : 201703, dražobná zábezpeka sa považuje za zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na účet dražobníka
  2. hotovosťou, do pokladne dražobníka
  3. formou bankovej záruky
  4. notárskou úschovou

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :

  1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, ak bola do otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka;
  2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky;
  3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky;
  4. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky :     Do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky   :     Po skončení dražby bez zbytočného odkladu.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením :

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka, alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka v Prima banke Slovensko a.s., č.ú.  5321982001 / 5600, IBAN : SK22 5600 0000 0053 2198 2001 s variabilným symbolom : 201703, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.                              Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva dražby odovzdá predchádzajúci vlastník  bez zbytočných odkladov vydražiteľovi predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.  Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo za škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

 

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 a 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách :

a/ v prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide  dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť, ktorej sa tento rozsudok týka.

b/ osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania

c/ účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú : navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

d/ ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

e/ neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskorenia začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Žiari nad Hronom, dňa 18.09.2017