Byt v Kremnici – 3 izbový -vydražené !

   DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA  Č.  DD201701  – 3 izbový byt v Kremnici

___________________________________________________

Dražobník:   GEOLAND s.r.o,  SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  oddiel.: Sro, vložka č.1035/S, zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti

Predmet dražby -nehnuteľnosť  vedená na  LV č. 1572 ako byt.č.10 v bytovom dome  súp.č.51, číslo vchodu 25, 3.poschodie, na ulici Dolná v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu  vo veľkosti:594/17522  a    spoluvlastnícky podiel na pozemku   parc. č.: 851, Zastavané plochy a nádvoria  o výmere  415 m2, v podiele 594/17522 .

Miesto konania dražby :  Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2, 965 01   Žiar nad Hronom

 Dátum konania dražby26. 10. 2017

Čas konania dražby:        10,00 hod.  (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:                              prvá

Opis predmetu dražby   :

Bytový dom je situovaný na Ul. Dolná v meste Kremnica. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete v okolí.  Bytový dom je 7-podlažný objekt panelovej sústavy s jedným hlavným vchodom do dvora. Spolu je v bytovom dome 24  bytových jednotiek.  V objekte je výťah.  Na prízemí sú situované pivničné priestory a spoločné zariadenia BD.  Objekt bol daný do užívania v roku 1962 . V roku 2008  boli na objekte  vymenené okná, vchodové dvere a okná na pivničných priestoroch.  Zároveň bol objekt zateplený a omietnutý omietkou. V roku 2015  boli menené vnútorné inštalácie vody, odpadu  a elektroinštalácia,  modernizovaný výťah a kompletne zrekonštruovaná krytina strechy.Prístup k nehnuteľnosti je  zabezpečený z miestnej komunikácie.

Popis bytu:

Byt je trojizbový na III. nadzemnom podlaží s jedným balkónom vedľa kuchyne a vedľa obytnej izby. Byt je  po rekonštrukcii vykonanej v roku 2013.  K bytu prináleží pivničný priestor na I.PP o plošnej výmere 1,4 x1,2 m. V byte sú vymenené okná v rámci obnovy BD v roku 2008. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové , plávajúce.  Na chodbe v v kuchyni  a sociálnom  zariadení sú keramické. Vnútorné rozvody vody, odpadu a elektroinštalácia sú po rekonštrukcii. Bytové jadro je vymurované.  Sanita je po  výmene,  sprchový kút v plastovej vaničke ,keramické umývadlo  a samostatne je riešené WC. Obklad stien je keramický , dlažba keramická.  Vnútorné omietky sú VPC.  Vchodové dvere sú po výmene bezpečnostné. Kuchyňa je po rekonštrukcii v tvare „L“ , korpus linky DT dosiek, dvierka na báze dreva. Drez je nerezový, vedľa kuchynskej linky je osadená umývačka riadu. Za linkou je keramický  obklad. Vykurovanie bytu je centrálne teplovodné vyregulované.

Opis stavu predmetu dražby:  Hodnotený byt ako aj bytový dom je v dobrej technickej kondícii, riadne udržiavaný.

Obhliadka predmetu dražby :    12. 10. 2017    o  14,30   hod.

                                                      17. 10. 2017    o  14,30   hod. 
Organizačné pokyny :
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej deň vopred, na  tel. č. :  0948 530 340 .

 

Prechod práv a záväzkov viaznúcich na predmete dražby, ktoré prechádzajú na vydražiteľa:  

-Záložné právo k bytu č.10 podľa § 15 Zák. č. 182/93 a 151/95 Z.z. v prospech spoločenstva „LONDYN“.

–  Pohľadávka  Spoločenstva „LONDYN“,   vzniknutá od smrti poručiteľky, t.j. odo dňa 15.09.2015 vo vzťahu k bytu č.10  titulom správy domu č.s.51 v Kremnici, až do dňa zverejnenia oznámenia o dražbe vo  výške 2.868,49 €, ktorú k  termínu  dražby  upresní právna zástupkyňa  spoločenstva.

 Najnižšie podanie :             37.100,00 €  
Minimálne prihodenie :            300,00 €
Dražobná zábezpeka     :       5.000,00 €

Účastník dražby:

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :

1.  bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v  Prima banke Slovensko a.s., č.ú. 5321982001 / 5600,  IBAN: SK22 5600 0000 0053 2198 2001, variabilný symbol : 201701.

2. hotovosťou;

3. formou bankovej záruky;

4. notárskou úschovou ;

5.úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.

Pozn. Iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :

1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, ak bola do otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka;

2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky k rukám dražobníka v  mieste jeho sídla alebo v mieste konania dražby;

3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom;

4. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky :     Do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky   :                    Po skončení dražby bez zbytočného odkladu.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením :

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením  bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú.  5321982001 / 5600, IBAN : SK22 5600 0000 0053 2198 2001 s variabilným symbolom : 201701, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva dražby odovzdá predchádzajúci vlastník  bez zbytočných odkladov vydražiteľovi predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.  Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Nebezpečenstvo za škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

JUDr. Štefan  Kutenič – notár , so sídlom SNP 147,  965 01 Žiar nad Hronom.

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 a 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách :

a/ v prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide  dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť, ktorej sa tento rozsudok  týka.

b/ osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania

c/ účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú : navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

d/ ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu

e/ neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskorenia začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V Žiari nad Hronom, dňa 18.09.2017                          V Žiari nad Hronom, dňa 18.09.2017