Traktor ZETOR 5242 VYDRAŽENÉ !

   

DRAŽBA  Č.  DD2017

 

 Označenie dražobníka:   GEOLAND s.r.o,  SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom,  IČO : 31 580 742, zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti

Navrhovateľ dražby :  Vlastník predmetu dražby -Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička  č. 198,  PSČ: 965 01, IČO: 00 321 010

Miesto konania dražby :    Sála Kultúrneho domu , Stará Kremnička č. 198,  965 01   Žiar nad Hronom

 Dátum konania dražby :     06. 09. 2017

Čas otvorenia  dražby:        11:00 hod.  (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:                                   prvá

 Predmet dražby  :  Predmetom dražby  je hnuteľný majetok  – vozidlo :

Druh vozidla: Traktor , (kategória T) , Značka  ZETOR 5245,  rok výroby 1990, EČV ZH 933AA , Výrobné číslo vozidla: 40439,  identifikačné číslo motora:  Z5201, dátum prvej evidencie 12.9.1990.

Opis predmetu dražby:  Vozidlo  je dočasne vyradené z evidencie, zdvihový objem valcov motora 2696,5 cm3 , farba vozidla: červená, počet najazdených km nezistený, EK a TK  je neplatná. Štartovateľnosť motora a chod motora pravidelný a čistý, primeraný počtu motohodín a vekovej amortizácii, je pojazdné, vyžaduje generálku vozidla.

Stav predmetu dražby:  zodpovedá dobe a spôsobu využitia.

Termín obhliadky:      04.09.2017  od  08,00 do 10,00 hod.

Miesto obhliadky:      Dvor Obecného úradu v Starej Kremničke.

Práva a záväzky na predmete dražby:  žiadne.

Všeobecná hodnota predmetu dražby:     5 185,00 € (znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa: 12.5.2017.)

Najnižšie podanie:               5.200,00  €    

Minimálne prihodenie:           100,00  €

Dražobná zábezpeka :          1.500,00  €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky : 

 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený v  Prima banke Slovensko a.s., č.ú.  5321982001 / 5600,  IBAN: SK22 5600 0000 0053 2198 2001,  variabilný symbol : 201704
 2. hotovosťou;
 1. formou bankovej záruky;
 2. notárskou úschovou ;
 3. úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.

Pozn. Iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :               

 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, ak bola do  otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka;
 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky k rukám dražobníka v  mieste jeho sídla alebo v mieste konania dražby.
 3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky  v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice  o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom;
 4. originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky : Do otvorenia dražby.

 

Vrátenie dražobnej zábezpeky :  Po skončení dražby bez zbytočného odkladu.

 

Účastník dražby:        Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších  predpisov a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby   platia vstupné vo výške 3,- €.

 

Upozornenie:  Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskô do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením :

 • Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banke Slovensko a.s., č.ú.  5321982001 / 5600, IBAN : SK22 5600 0000 0053 2198 2001 s variabilným symbolom : 201704 a to do 15 dní odo dňa   skončenia dražby .
 • Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je    cena dosiahnutá vydražením vyššia ako  640,-€, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :

 1. Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby.

Podmienky odovzdania predmetu dražby  vydražiteľovi:  

Dražobník   odovzdá vydražiteľovi predmet dražby  na základe doloženia totožnosti.  Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne  potvrdí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie  vydražiteľ v zmysle ust.§ 27 ods.1 Z o DD . Nebezpečenstvo za škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 a 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách :

a/ v prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide  dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť, ktorej sa tento rozsudok  týka.

b/ osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania

c/ účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú : navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

d/ ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu

e/ neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskorenia začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.