• 1-izbový byt v obci Hodruša-Hámre – upustenie od dražby.

  Dražobník: GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 580742 Navrhovateľ dražby :  Spoločenstvo vlastníkov bytov  a nebytových priestorov Star-NOV, Hodruša-Hámre č.d. 213, 966 03 Hodruša-Hámre, IČO: 37999150 Miesto konania dražby :   Notársky úrad Nová Baňa, Mgr.Andrea Galetová, Bernolákova č.5, 968 01 Nová Baňa   Dátum konania dražby :   15. 06. 2021 Čas konania dražby: 10:00  hod. (účastníci min. 30 min. pred otvorením dražby) Dražba:  prvé kolo Predmet dražby : Súbor nehnuteľností vedených  na LV  č. 1720 vedenom pre katastrálne územie Dolné Hámre, Obec Hodruša -Hámre,  Okres Žarnovica, ako Byt.č.: 12 nadz.podlažie: 2,poschodie v bytovom dome  súp.č. 213

  [čítať ďalej...]
 • Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby

  NÁVRH NA VYKONANIE DOBROVOĽNEJ DRAŽBY podľa podmienok ustanovených zákonom č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách, a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dražbách“) I. Navrhovateľ dražby: Obchodné meno (meno, priezvisko, titul) : Sídlo (miesto podnikania) : právna forma : IČO (rodné číslo) : DIČ : Zápis v registri: Zastúpený: (ďalej len „navrhovateľ dražby“ alebo „záložný veriteľ“) II. Dražobník : obchodné meno : GEOLAND, s.r.o. sídlo : SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom IČO 31 580 742 Zápis v OR: Obchodný register

  [čítať ďalej...]
 • Dražobný poriadok

  Článok I. Základné ustanovenie 1.Tento Dražobný poriadok upravuje výkon dražieb realizovaných spoločnosťou GEOLAND, s.r.o. v zmysle ustanovení zákona č. 527/ 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) 2.Dražbu vykonáva dražobník GEOLAND, s.r.o. na základe návrhu navrhovateľa tak, aby zodpovedala právnym predpisom platným na území SR, ustanoveniam zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby a  v súlade s týmto dražobným poriadkom. 3.Dražbu navrhuje osoba (právnická alebo fyzická), ktorá môže byť vlastníkom predmetu dražby, záložným veriteľom alebo iná osoba

  [čítať ďalej...]
 • Dobrovoľné dražby

  Všeobecne o dobrovoľných dražbách Dobrovoľná dražba predstavuje rýchly, efektívny spôsob speňaženia majetku za najvyššiu ponúknutú cenu. Zmena vlastníka majetku nastáva okamihom udelenia príklepu počas dražby. Dobrovoľné dražby sa realizujú na návrh vlastníka predmetu kúpy, alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka (napr. záložný veriteľ). Navrhovateľ, ktorý nie je záložným veriteľom, nemôže bez súhlasu záložného veriteľa navrhnúť dražbu predmetu dražby, ku ktorému bolo zriadené záložné právo. Na vykonanie dobrovoľnej dražby sú potrebné nasledovné kroky:

  [čítať ďalej...]