• Byt v Kremnici jednoizbový – VYDRAŽENÉ !

  GEOLAND s.r.o.  ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) z v e r e j ň u j e  v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie o dražbe : Nehnuteľnosť v  katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica ,Okres Žiar nad Hronom zapísanú na LV č. 2648 ako –  byt. č. 1  vo  vchode č. 25  na prízemí   bytového domu č.súp. 195  na

  [čítať ďalej...]
 • Traktor ZETOR 5242 VYDRAŽENÉ !

      DRAŽBA  Č.  DD2017    Označenie dražobníka:   GEOLAND s.r.o,  SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom,  IČO : 31 580 742, zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti Navrhovateľ dražby :  Vlastník predmetu dražby -Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička  č. 198,  PSČ: 965 01, IČO: 00 321 010 Miesto konania dražby :    Sála Kultúrneho domu , Stará Kremnička č. 198,  965 01   Žiar nad Hronom  Dátum konania dražby :     06. 09. 2017 Čas otvorenia  dražby:        11:00 hod.  (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:                                   prvá  Predmet dražby  :  Predmetom dražby  je hnuteľný majetok  – vozidlo : Druh vozidla: Traktor , (kategória T) ,

  [čítať ďalej...]
 • Aktuálne ponuky –

       

  [čítať ďalej...]