• Dvojizbový byt v Kremnici – upustenie od dražby !

    OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY           Č. DD201703  Dražobník :  GEOLAND  s.r.o, SNP 96,  965 01  Žiar nad Hronom oznamuje, že z dôvodu uvedeného v § 19 ods.1 písmena k)  zákona č. 527/2002  Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov  upúšťa od dobrovoľnej dražby č. DD201703  registrovanej v Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb pod sp. zn. č. 4721/2017, ktorá sa mala konať dňa 26.10.2017 o 11,30 hod. – Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča  SNP č. 147,č.dverí 2,  965 01   Žiar nad Hronom.     Predmet dražby:  Súbor nehnuteľností  vedených    na LV  č. 1784  –  Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor,  ako Byt.č.: nadz.podlažie: v

  [čítať ďalej...]
 • Byt v Kremnici – 3 izbový – dobrovoľná dražba

     DOBROVOĽNÁ  DRAŽBA  Č.  DD201701  – 3 izbový byt v Kremnici ___________________________________________________ Dražobník:   GEOLAND s.r.o,  SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  oddiel.: Sro, vložka č.1035/S, zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti Predmet dražby -nehnuteľnosť  vedená na  LV č. 1572 ako byt.č.10 v bytovom dome  súp.č.51, číslo vchodu 25, 3.poschodie, na ulici Dolná v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom a  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu  vo veľkosti:594/17522  a    spoluvlastnícky podiel na pozemku   parc. č.: 851, Zastavané plochy a nádvoria  o výmere  415 m2, v podiele 594/17522 . Miesto konania dražby : 

  [čítať ďalej...]
 • Traktor ZETOR 5242 VYDRAŽENÉ !

      DRAŽBA  Č.  DD2017    Označenie dražobníka:   GEOLAND s.r.o,  SNP  600/ 96,  965 01 Žiar nad Hronom,  IČO : 31 580 742, zastúpená Zlatou Pračkovou, konateľkou spoločnosti Navrhovateľ dražby :  Vlastník predmetu dražby -Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička  č. 198,  PSČ: 965 01, IČO: 00 321 010 Miesto konania dražby :    Sála Kultúrneho domu , Stará Kremnička č. 198,  965 01   Žiar nad Hronom  Dátum konania dražby :     06. 09. 2017 Čas otvorenia  dražby:        11:00 hod.  (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:                                   prvá  Predmet dražby  :  Predmetom dražby  je hnuteľný majetok  – vozidlo : Druh vozidla: Traktor , (kategória T) ,

  [čítať ďalej...]
 • Aktuálne ponuky –

       

  [čítať ďalej...]