• 1-izbový byt v obci Hodruša-Hámre – upustenie od dražby.

  Dražobník: GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 580742 Navrhovateľ dražby :  Spoločenstvo vlastníkov bytov  a nebytových priestorov Star-NOV, Hodruša-Hámre č.d. 213, 966 03 Hodruša-Hámre, IČO: 37999150 Miesto konania dražby :   Notársky úrad Nová Baňa, Mgr.Andrea Galetová, Bernolákova č.5, 968 01 Nová Baňa   Dátum konania dražby :   15. 06. 2021 Čas konania dražby: 10:00  hod. (účastníci min. 30 min. pred otvorením dražby) Dražba:  prvé kolo Predmet dražby : Súbor nehnuteľností vedených  na LV  č. 1720 vedenom pre katastrálne územie Dolné Hámre, Obec Hodruša -Hámre,  Okres Žarnovica, ako Byt.č.: 12 nadz.podlažie: 2,poschodie v bytovom dome  súp.č. 213

  [čítať ďalej...]
 • Aktuálne ponuky –

       

  [čítať ďalej...]
 • Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby

  NÁVRH NA VYKONANIE DOBROVOĽNEJ DRAŽBY podľa podmienok ustanovených zákonom č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách, a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dražbách“) I. Navrhovateľ dražby: Obchodné meno (meno, priezvisko, titul) : Sídlo (miesto podnikania) : právna forma : IČO (rodné číslo) : DIČ : Zápis v registri: Zastúpený: (ďalej len „navrhovateľ dražby“ alebo „záložný veriteľ“) II. Dražobník : obchodné meno : GEOLAND, s.r.o. sídlo : SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom IČO 31 580 742 Zápis v OR: Obchodný register

  [čítať ďalej...]
 • Dražobný poriadok

  Článok I. Základné ustanovenie 1.Tento Dražobný poriadok upravuje výkon dražieb realizovaných spoločnosťou GEOLAND, s.r.o. v zmysle ustanovení zákona č. 527/ 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) 2.Dražbu vykonáva dražobník GEOLAND, s.r.o. na základe návrhu navrhovateľa tak, aby zodpovedala právnym predpisom platným na území SR, ustanoveniam zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby a  v súlade s týmto dražobným poriadkom. 3.Dražbu navrhuje osoba (právnická alebo fyzická), ktorá môže byť vlastníkom predmetu dražby, záložným veriteľom alebo iná osoba

  [čítať ďalej...]