• Rodinný dom č.s. 21 s pozemkami v obci Ladomerská Vieska okres Žiar nad Hronom

  Dražba č. DD201602 – 1 kolo Navrhovateľ dražby : Mgr. Mária Kuteničová, notárka IČO: 42003849, Ul.SNP č.147,  965 01 Žiar nad Hronom Dražobník:GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742 Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147, 965 01 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby :    07. 07. 2016 Čas konania dražby: 10:00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Predmet dražby: Dom č. 21 s pozemkami – o výmere  418 m2, v podiele  1/2 – LV č. 110 k.ú. Ladomer, obec Ladomesrká Vieska, okres Žiar nad

  [čítať ďalej...]
 • 3-izbový byt v obci VYHNE okres Žiar nad Hronom -opakovaná dražba

    Navrhovateľ dražby : Bytové spoločenstvo domu č. 77, Vyhne 77, 96602 Vyhne, IČO: 45018804 Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Štefana Kuteniča SNP č. 147, 965 01 Žiar nad Hronom Dátum konania dražby : 07. 07. 2016 Čas konania dražby:       11:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby) Dražba:  2 kolo Predmet dražby:     3 izbový byt č. 11 , 3.poschodie,  vchod č.77   v dome súp. č. 77 na Sídlisku Dolinky v obci Vyhne , okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj ,   v podiele 1/1 Vyvolávacia cena :   36 000,- € Znalecká cena :        36 400,-

  [čítať ďalej...]
 • Pripravované dobrovoľné dražby nehnuteľností :

  DD 201603    Rodinný dom  č.s. 23 so záhradou  a pozemkami  v obci Slaská    – predbežný termín :   mesiac júl 2016                      

  [čítať ďalej...]
 • Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby

  NÁVRH NA VYKONANIE DOBROVOĽNEJ DRAŽBY podľa podmienok ustanovených zákonom č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách, a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dražbách“) I. Navrhovateľ dražby: Obchodné meno (meno, priezvisko, titul) : Sídlo (miesto podnikania) : právna forma : IČO (rodné číslo) : DIČ : Zápis v registri: Zastúpený: (ďalej len „navrhovateľ dražby“ alebo „záložný veriteľ“) II. Dražobník : obchodné meno : GEOLAND, s.r.o. sídlo : SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom IČO 31 580 742 Zápis v OR: Obchodný register

  [čítať ďalej...]