• Pripravované dobrovoľné dražby nehnuteľností :

  DD 201603    Rodinný dom  č.s. 23 so záhradou  a pozemkami  v obci Slaská    – predbežný termín :   mesiac jún 2016       DD 201602 rodinný dom č.s. 21 s pozemkami  v obci Ladomerská Vieska okres Žiar nad Hronom   : predbežný termín:       jún 2016              

  [čítať ďalej...]
 • Dražba 3-izb. bytu v obci Vyhne okres Žiar nad Hronom

  OZNÁMENIE O DRAŽBE   Č. DD201601 GEOLAND s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dobrovoľných dražbách”) z v e r e j ň u j e v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie o dražbe : Dražobník : GEOLAND s.r.o, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 31 580 742, DIČ : 2020479373 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

  [čítať ďalej...]
 • Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby

  NÁVRH NA VYKONANIE DOBROVOĽNEJ DRAŽBY podľa podmienok ustanovených zákonom č. 527/2002 Z.z. O dobrovoľných dražbách, a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z.z. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dražbách“) I. Navrhovateľ dražby: Obchodné meno (meno, priezvisko, titul) : Sídlo (miesto podnikania) : právna forma : IČO (rodné číslo) : DIČ : Zápis v registri: Zastúpený: (ďalej len „navrhovateľ dražby“ alebo „záložný veriteľ“) II. Dražobník : obchodné meno : GEOLAND, s.r.o. sídlo : SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom IČO 31 580 742 Zápis v OR: Obchodný register

  [čítať ďalej...]
 • Dražobný poriadok

  Článok I. Základné ustanovenie 1.Tento Dražobný poriadok upravuje výkon dražieb realizovaných spoločnosťou GEOLAND, s.r.o. v zmysle ustanovení zákona č. 527/ 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) 2.Dražbu vykonáva dražobník GEOLAND, s.r.o. na základe návrhu navrhovateľa tak, aby zodpovedala právnym predpisom platným na území SR, ustanoveniam zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby a  v súlade s týmto dražobným poriadkom. 3.Dražbu navrhuje osoba (právnická alebo fyzická), ktorá môže byť vlastníkom predmetu dražby, záložným veriteľom alebo iná osoba

  [čítať ďalej...]